تجهیزات


آزمایشگر حوزه یکپارچه سازی

تستگر اسپری دقیق نمک

دستگاه تست

آزمایشگر حوزه یکپارچه سازی

اتاق تست گرد و غبار قابل برنامه ریزی

اتاق آزمایش باران قابل برنامه ریزی

اتاق قابل برنامه ریزی Temp & Humi

تستر لرزش
تلفن
E-پست الکترونیکی